பூமியை முட்டினால்
விதைக்கு வெற்றி

சிந்தனைகள் முட்டினால்
கவிதைக்கு வெற்றி

மண்ணில் மழைத்துளி
காற்றுக்கு வெற்றி

ஒற்றுமை - அடிமை
இந்தியாவின் வெற்றி
 
கற்பனைகளுக்கு உயிரோட்டம் 
மனிதனுக்கு வெற்றி

மனிதனின் இறப்பு
பிறப்பின் வெற்றி

சந்தித்த தோல்விகள்
அனுபவத்தின் வெற்றி

எனக்கு ஏது வெற்றி
என்னை நான் உணரும்வரை......
 


Comments
Leave a Reply