பல்வகை நாட்டில்
பழம்பெரும் நாடு

பார் போற்றும்
பண்பு கொண்ட நாடு 

வறட்சி காணா
வளம் கொண்ட நாடு
 
தொல்லை மிகு உலகில்
தோய்ந்திராத நாடு

எவரும் கண்டிராத
எழில்மிகு நாடு

பல மதங்களை 
கொண்ட வானவில் நாடு 
 
பலவும் கற்று தந்து
அன்பு கொள்ளும் நாடு

நட்பை நேசிக்கும்
நல்லதொரு நாடு

ஒற்றுமையாய் இருந்து
உயர்ந்து வரும் நாடு

ஒய்யார பவனி வரும்
ஒப்பற்ற நாடு 

அன்பை பலமாக கொண்ட
வளமான நாடு 
 
என்னை பெற்றதும் இந்நாடே 
 நான் புகழ்ந்ததும் இந்நாடே 
இந்நாடே நந்நாடு இதுவே 
எங்கள் பாரத திருநாடு!!
 


Comments
Leave a Reply