கனவுகள் கலைந்தாலும் 
கவலையில்லை... 

கைவிடப்பட்டாலும்
நொந்துபோவதில்லை...

தோல்வியுற்றாலும் 
துவண்டு போவதில்லை...

நம்பினோர் எதிர்த்தாலும் 
நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை...

சிரிக்க முடிவதில்லை 
என்றாலும் அழுவதில்லை...

தோல்வி மட்டுமே என்று 
நினைப்பதில்லை...

வெற்றி பெறாமல் 
இருக்க போவதில்லை...

சிந்தனைகள் சிதறினாலும் 
வாழ்க்கை சிதறுவதில்லை...

சோர்ந்து போய்விட 
கோழை இல்லை....

கோபுரம் ஆவதே 
என் கனவுகளின் எல்லை...

இந்த கனவுகள் இல்லாமல்
நான் இல்லை - இது 
நிஜமாவதே எந்தன் உண்மை!!!
 


Comments
Leave a Reply