தாயை இழந்து விட்டேன் 
தவழும் வயதில்...

தாய்ப்பாலினை மறக்கவில்லை 
தாயை பிரிந்து விட்டேன்...

படுத்துறங்க தாய்மடி
இல்லை - என்னை 

கொஞ்சி பேசும் 
தாய்முகம் இல்லை... 

தத்தி நடக்கும் போது
தாங்கிக் கொள்ள அவள் இல்லை...   
 
என்னோடு ஒரு ஜென்மம் 
தாய்க்கு மனதில்லை... 

நான் சுகம் அல்ல 
சுமை என்று எண்ணினாயோ?

அவள் தூங்கி போனாள் சுகமாய்...

தாலாட்டு என்று நினைத்து 
நானும் தூங்கி விட்டேன்...

என் தாயின் மரண
ஓல  அழுகையை கேட்டு!!!!
 


Comments
Leave a Reply