பூக்களை கொய்து 
பூமாலை கட்டி...

வெண் பஞ்சை நெய்து 
வண்ணாடை உடுத்தி..

பாரினில் வந்த 
பாலகனை கண்டிட..

என் பாவமதை போக்கிட்ட 
பரிசுத்தர் உம்மை காணிட...

அழகிய ஆறுகால் 
தேர் பூட்டிட

பரலோக ராஜனை 
அமர்த்தி ஏற்றிட

பவனி வரும் தேர் 
விரைந்து ஓடிட...

பாரில் வலம் வரும் 
உம்மை காணிட...

எல்லா மக்களும்
ஒன்று கூடிட...

என் ஆத்மா இன்ப
வெள்ளத்தில் மூழ்கிட

இந்த பயணம் 
இனிதே தொடர்ந்திட 
நீர் கருணை பொழிந்திடும் 
என் தேவனே...
 


Comments
Leave a Reply